ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

09.04.19

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

201931931129
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Кинашівська сільська рада

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові ___________________Ідентифікаційний код  04331254____________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

____________23607 Вінницька область,  Тульчинський  район, _______(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

_____________с. Кинашів , вул. Желюка 2, тел. (04335) 2-36-00______

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

 

Планована діяльність, її характеристика.

Планується очистка від мулових наносів ділянки річки Тульчинка в межах села Мазурівка Тульчинського району Вінницької області.

 

Технічна альтернатива 1.

Очистка від мулу, відновлення сприятливого гідрологічного режиму річки Тульчинка, капітальний ремонт водопропускних споруд, культуртехнічні роботи.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 – відсутня.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Очистка від мулових наносів ділянки річки Тульчинка в межах села Мазурівка Тульчинського району Вінницької області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 - відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Проект направлений на відновлення природного стану водної та навколо водної екосистеми річки Тульчинка, скорочення замулювання, відновлення рибопродуктивності.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Довжина очистки водного об’єкту від мулових наносів – 1,734 км. Об’єм розчистки – 2148 м3, посадка водоохоронних насаджень – 790 шт.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2 – відсутня.

щодо територіальної альтернативи 1

Водний об’єкт розташований в межах с. Мазурівка Тульчинського району Вінницької області.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2- відсутня.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

- польове обстеження ділянки водоймища;

- інженерно-геодезичні вишукування;

- інженерно-геологічні вишукування;

- промірів глибин.

Захист території передбачає:

- дотримання технології, що передбачена проектом при очистці водного об’єкту;

- охорона землі від забруднення відходами будівництва;

- охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих від попадання в них побічних відходів будівництва).

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2- відсутня.

щодо територіальної альтернативи 1

Водний об’єкт розташований в адміністративних межах с. Мазурівка Тульчинського району Вінницької області.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2- відсутня.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами при роботі двигунів внутрішнього згоряння будівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші);

- шум від автотранспорту та будівельної техніки;

- можливий негативний вплив пов'язаний з скаламученням води в водному об’єкті.

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2 – відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – покращення умов проживання

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2- відсутня.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Пункт. 2 част.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (сільське господарство, лісівництво та водне господарство: намив територій на землях водного фонду).

Пункт. 10 част.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дна річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок).

Пункт. 11 част.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля – відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» №2059 - VIII від 23.05.2017. року в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде - висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 1 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),

(вид рішення відповідно дочастини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

та рішення Кинашівської сільської ради відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 15-а Телефон (0432) 67-08-20, факс (0432) 67-08-39 е-mail: vineco@ukr.net Контактна особа: Лісовенко Олена Віталіївна

Повернутись